Vedtægter for Roskilde og omegns Nimbusklub

 

§ 1. Klubbens navn er Roskilde og omegns Nimbusklub, stiftet 9. januar 1988. Klubbens adresse er formandens adresse.

§ 2. Medlemskab er for ejere og brugere, men også folk hvis hjerte brænder for dette stykke unikke danske kulturhistorie.

§ 3. Klubbens formål er teknisk hjælp medlemmerne imellem og kammeratligt samvær omkring Nimbus motorcykler. Klubbens køreture køres udelukkende på Nimbus.

§ 4. Generalforsamlingen som er klubbens højeste myndighed, afholdes i sidste uge af marts eller første uge i april. Indkaldelse med dagsorden skal være medlemmerne i hænde, senest 2 uger før. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 1 uge før. Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter.

1. Valg af stemmetæller og dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

7. Valg af suppleant for 1 år.

8. Valg af kasserer for 1 år.

9. Valg af revisor for 1 år.

10. Eventuelt.

§ 5. For at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, skal mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer være fremmødt.

§ 6. Stemmeret på generalforsamlingen, har alle medlemmer af klubben, som har betalt kontingent for indeværende år.

§ 7. Bestyrelsen består af op til 4 bestyrelsesmedlemmer samt kasserer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Kassereren vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen inkl. suppleant og sekretær afholder møder efter behov. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal i bestyrelsen, eller hvis mindst 50 % af medlemmerne fremsender skriftlig begæring herom.

§ 7 a Bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem, der udover kassereren har adgang til klubbens bankkonto.

§ 8. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse, og repræsenterer denne i alle forhold. Bestyrelsens beslutninger ved møder, indføres løbende i klubbens protokol, denne forelægges ved generalforsamlingen. Protokollen føres af formanden.

§ 9. Klubbens kontingent betales 1 gang årligt. Klubbens regnskab følger kalenderåret. Hvis et kontingent ikke er indbetalt inden generalforsamlingen, betragtes medlemmet som udmeldt. Hvis et medlem ønsker ægtefælle, eller samlever optaget som ligeberettiget medlem, med stemmeret etc. betales ½ kontingent for denne.

§ 10. Kalender med sommerens ture udsendes medio april. Klubben har som princip brugerbetaling, så de ved de forskellige arrangementer deltagende medlemmer, betaler selv for evt. entre, fortæring og lign, såfremt andet ikke er anført.

§ 11. Roskilde og omegns Nimbusklub er godkendt som selvstændig veteranklub, og medlemskab af denne giver automatisk ret til billig veteranforsikring.

§ 12. Evt. nedlæggelse af klubben, kan kun finde sted på en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Nedlægges klubben, skal det overskydende beløb fra bankkontoen, skænkes til velgørende formål, efter den afgående bestyrelses valg.