Referat af generalforsamling d. 31.03.22

 

Der mødte 8 ud af 30 medlemmer op til generalforsamlingen.

 

1: Som dirigent blev der peget på Bjarne Hansen, der modtog valget. Som stemmetæller blev Flemming Ovesen udpeget og han modtog valg. Bjarne konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at alle fremmødte var stemmeberettigede.

 

2: Formanden fik ordet. Han omdelte beretningen, som og alle fik mulighed for at gennemlæse den. Beretningen blev godkendt uden kommentarer. (Den udsendes sammen med referatet.)

 

3: Kasseren fremlagde det reviderede regnskab for 2020 og 2021, som blev omdelt. Kasseren kunne endvidere oplyset vi pr. d.d. har i alt 30 betalende medlemmer - incl. Bagsæde passager. Vi har fået 2 nye indmeldinger i 2022 og begge har betalt kontingent i 2022. P.g.a. de sidste års Covid-19 pandemi og deraf nedlukning og begræsning i sammenkomst, har der ikke været afholdt de sædvanlige arrangementer incl. Generalforsamlinger. Regnskabet blev godkendt.

 

4: Kontingent for 2022 blev fastsat til uændret dvs. kr. 200,- for fører og + kr. 100,- for ledsager

 

5: Indkomne forslag: Der er indkommet forslag fra bestyrelsen, om ændring gældende alene for 2022: at 2 af bestyrelsens medlemmer vælges undtagelsesvis for 1 år og de 2 andre vælges for 2 år. Dette for at opfylde klubbens vedtægter om at 2 er på valg hvert år. Forslaget blev vedtaget.

 

6: Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år:

Alan Gray – modtog genvalg

Jens Hansen – ønsker at udtræde af bestyrelsen – NY: Erik Jørgensen

Valgt for 1 år:

Helge Kjellander – modtog genvalg

Annette larsen – modtog genvalg 

 

7: Suppleant for 1 år:

Kristian Harly – ønsker at udtræde – NY Jens Hansen

 

8: Kasserer for 1 år:

Kirsten Brunsborg – modtog genvalg

 

9: Revisor for 1 år:

Flemming Ovesen – modtog genvalg

 

10: Eventuelt:

Vi er en lille klub som desværre har mistet et mange-årigt og aktivt medlem, samt at sygdom også præger vores medlemstal i negativ retning.

 

Forslag til onsdagsture i 2022:

Kaffe hos Ovesen

Jægerspris Ebbe Carmel, Gundsømagle

Gershøj Havn Kimmerslev Sø, Borup

Sporvejsmuseet

Haaning museet, Bagsværd = lørdagstur

Gilleleje Havn = lørdagstur

 

Til sidst tog dirigenten ordet, og takkede for god ro og orden Efterfølgende var klubben vært for spisning på den nærliggende Cafe A, hvor man selv købte drikkevarer.