Referat af generalforsamling d. 28.03.19

 

Der mødte 17 medlemmer op til generalforsamlingen, hvoraf de 14 havde tilmeldt sig spisning.

  1. Som dirigent blev der peget på Bruno Jensen, der modtog valget. Der blev ikke udpeget stemmetællere. Bruno konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at alle fremmødte var stemmeberettigede.
  2. Formanden fik ordet og aflagde beretning for klubben. Formanden lagde særligt vægt på evt. samarbejde med andre Nimbusklubber i fremtiden. Han fremhævede de nye tiltag omkring længere ture og ikke mindst at klubben blev 30 år, hvor der blev arrangeret fødselsdagstur i den anledning. Beretningen blev godkendt uden kommentarer. Den udsendes sammen med referatet.
  3. Kasseren fremlagde det reviderede regnskab for 2018. Der blev spurgt ind til antal medlemmer i 2018 og her i 2019. Der blev spurgt ind til antal medlemmer i 2018 og 2019. Amalie kunne oplyse der i 2018 var ca. 40 og at der pt. var 3 som har meldt sig ud i 2019. Regnskabet blev godkendt. 
  4. Kontingent for 2020 blev fastsat til uændret dvs. kr. 200,- for fører og + kr. 100,- for ledsager
  5. Indkomne forslag: Der er indkommet forslag fra bestyrelsen, om at foreningen skal styrke sagen omkring Nimbus via en vedtægtsændring. Bruno gennemgik ændringsforslaget, der også indebærer en rokering af § -numrene 2 og 3 samt en sproglig opdatering. Efter gennemgang og diskussion blev der stemt om de samlede ændringer, ved håndsoprækning. Forslaget blev vedtaget. 
  6. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år: Alan Gray – modtog genvalg, Annette Larsen – modtog genvalg og Jens Hansen – modtog genvalg.
  7. Suppleant for 1 år: Kristian Harly – modtog genvalg
  8. Kasserer for 1 år: Kirsten Brunsborg – ny valgt, dog for en periode på 2 år !! Begrundet i at klubben lovede at investere ca. kr. 1.600,- i tastatur og Excel program til Kirstens Ipad. Begge dele er dog klubbens ejendom og skal afleveres ved fratræden. 
  9. Revisor for 1 år: Flemming Ovesen – ny valgt
  10. Eventuelt: Bruno præsenterede Hedelands Veteranbanes oplæg om aftenkørsler på 2 onsdage i 2019. Der blev uddelt materiale, og det er nu op til turudvalget at se på om disse dage skal indgå i turplanen for 2019. Det er et åbent arrangement for alle, og vores Nimbusvenner i Holbæk og København er også orienteret sammen med DVM Sjælland og flere andre veteranklubber. Alle mangler udflugtsmål, og måske bliver det en succes. Alan Grey orienterede om tanker om direkte valg af formand, hvilket vil kræve en vedtægtsændring. Emnet har tidligere, for meget længe siden, været oppe at vende, og der er både fordele og ulemper. Det er op til bestyrelsen at fremsætte forslag til vedtægtsændringer inden næste års generalforsamling.

Der blev takket for god ro og orden, og efterfølgende var klubben vært for smørrebrød med øl/vand samt efterfølgende kaffe.