Referat af generalforsamling d. 27. marts 2017

Der var mødt 26 medlemmer som havde tilmeldt sig dette års generalforsamling og spisning.

Punkt 1:

Som dirigent blev der peget på Bruno Jensen, der modtog valget. Der blev ikke udpeget nogen stemmetællere, da alle mente, at vi kunne klare os uden. Bruno Jensen konstaterede, at indkaldelse var rettidigt udsendt og derfor gyldig.

Punkt 2:

Formandens beretning blev fremlagt, og det fremgik, at vi vist har en lille fremgang i medlemstallet, og det er jo glædeligt efter nogle år med minus på den konto. Der var spørgsmål til huslejen i Pensionisternes Hus, kontra fremmødte til de enkelte arrangementer. Leje på hverdagsaften Kr. 250,- Weekend dagsleje kr. 650,- denne kan muligvis forhandles lidt ned, men med 15 deltagere er lokalet stadigt stort. Beretningen blev godkendt, og fremsendes sammen med referatet.

Punkt 3:

Kasseren fremlagde det reviderede regnskab for 2016 med div. kolonner, som gav et fint billede af indtægter og udgifter i grove træk. Der er en del udfordringer med Dansk Bank, når posteringen er over 1 år gammel, og som følger deraf ønsker kasseren (BW), at der blev ændret i regnskabsåret, så det følger klubbens generalforsamling (marts til marts). Bestyrelsen blev opfordret til at tage dette op på de kommende bestyrelsesmøder.

Der var spørgsmål til hvorfor der anvendes Danske Bank ?? det er et levn fra fortiden.

Der var et par stykker, der oplyste, at Arbejdernes Landsbank slår på, at de er gode til foreninger og uden gebyrer, det burde måske undersøges af bestyrelsen.

Klubbens indestående pr. 26.03.17 er ca. kr. 8.200,-

Punkt 4:

Kontingent for 2018 blev fastsat til uændret dvs. kr. 200,- for fører og + kr. 100,- for ledsager samt kr. 50,- for junior/lærlinge.

Punkt 5:

Indkomne forslag – ikke modtaget noget.

Punkt 6:

Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år:

Lars Hoffgaard – stopper og Jens Hansen blev valgt ind. (syg denne dag)

Alan Gray – modtog genvalg

Annette Larsen – modtog genvalg

Punkt 7:

Suppleant for 1 år, Carsten Nikolajsen – modtog genvalg.

Punkt 8:

Kasserer for 1 år Bjarne Wallin - modtog genvalg.

Punkt 9:

Revisor for 1 år Ib Smith - modtog genvalg. (Måske bestyrelsen havde glemt at spørge)

Punkt 10:

Evt.

Her blev der drøftet onsdags ture og længere ture på lørdag/søndage udover vore faste løvfaldstur.

Annette fremkom med forslag om et nyt tiltag løvspringstur til åbning af Sommerland Sjælland d. 12.05. Der er gratis adgang for alle MC’ister - nærmere udsendes senere

Midtsjællandsløbet d. 20.05. – er skrevet ind på vores kalender på hjemmesiden

Kullen, Sverige - som løvfaldstur var der flere som efterlyste – taget til efterretning.

Gentagelse af vore nye tiltag fra sidste sæson – stegt flæsk

Fru Jensens sommerhus