Referat af generalforsamling d. 26.03.18

Der var 18 medlemmer som havde tilmeldt sig dette års generalforsamling og spisning.

  1. Som dirigent blev der peget på Bjarne Hansen, der modtog valget. Der blev ikke udpeget nogen stemmetællere, da alle mente vi kunne klare os uden. Bjarne Jensen konstaterede at indkaldelse var rettidigt udsendt og derfor gyldig.
  2. Da formanden trods rigtig mange år, stadig syntes det danske sprog er lidt udfordrende, blev formandens beretning omdelt og alle fik tid og mulighed for at læse den igennem. Beretningen blev godkendt uden kommentarer. Den udsendes sammen med referatet.
  3. Kasseren fremlagde regnskab for 2017 og oplyste samtidig at han ikke lavede regnskabet men blot kopierede bankkontoudtoget. Annette har bearbejdet det med div. kolonner som gav et ca. billede af indtægter og udgifter i grove træk. Der blev spurgt til kontingent indbetaling som stod 2 gange på samme medlem, Bjarne undersøger dette. Medlemsliste for 2018 findes pt. ikke. Regnskabet blev godkendt Klubbens indestående pr. 22.03.18 er ca. 9.500,- 
  4. Kontingent for 2019 blev fastsat til uændret dvs. kr. 200,- for fører og + kr. 100,- for ledsager samt kr. 50,- for junior
  5. Indkomne forslag – der er kommet forslag fra kasseren om at ændre regnskabsperiode fra at følge kalenderår til at gå fra generalforsamling til generalforsamling. Der blev diskuteret hvad generalforsamlingen var udtryk for = et historisk tilbageblik på året der er gået. Det er et krav at der føres en kassekladde som er opdateret efter aktivitetsniveau over året. Der laves ikke kassekladde nu og Bjarne vil ikke lave yderligere arbejde. Der var flere argumenter for og mod at ændre regnskabsperiode. Der blev stemt om forslaget med flg. stemmer: Fortsat følge kalenderår: For =8 / Imod = 5. Forslaget er forkastet.               
  6. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år:  Helge Kjellander – modtog genvalg
  7. Suppleant for 1 år, Kristian Harly – ny valgt
  8. Kasserer for 1 år Amalie Adelev – ny valgt
  9. Revisor for 1 år Kirsten (Hansen) – ny valgt
  10. Evt. Her blev der drøftet onsdags ture og længere ture på lørdag/søndage udover vore faste løvfaldstur. Klubben har 30 års fødselsdag – forslag om en fødselsdagstur til museet på Egholm samt frokostbuffet på Gerlev Kro. Bjarne Hansen prøver at lave en aftale om entre/rundvisning. Der kommer yderligere når vi har det på plads. Bruno Jensen har lavet en aftale med smalsporsbanen i Hedeland, d. 12.06.19 brugerbetaling kr. 100,- sæt kryds i kalenderen og tag gerne familien med. Jette Adelev har budt ind med 2 ture, som bestyrelsen tager med i årets kalender. Ib kom med et udklip omkring et naturområde kaldet Lock Ness ved Kalundborg. Nogle har været der på en 5. juni køretur med Preben Herskind for nogle når siden. Men absolut et besøg værd, så bestyrelsen prøver at få det med som en længere tur enten i år eller i 2019